fbpx

Polityka prywatności

WPROWADZENIE

 1. Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób A.C. PARTY wykorzystuje dane osobowe użytkownika, którzy odwiedzają nasze strony internetowe, wchodzą z nami w interakcję oraz korzystają z naszych usług. Informuje ona również o prawach użytkownika do prywatności oraz o tym, jak prawo chroni użytkownika.
 2. Ważne jest, aby zapoznali się Państwo z niniejszą polityką prywatności, aby byli Państwo w pełni świadomi, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Państwa dane.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z prawa do prywatności, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej polityce prywatności. Zespół A.C. PARTY pozostaje do Państwa dyspozycji.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest C. PARTY, tj. AGENCJA CATERINGOWA PARTY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000221242, NIP 5210411077, REGON 010049576, nr BDO 000107059, kapitał zakładowy 100.000 PLN.

 

ZBIERANE DANE OSOBOWE

 1. C. PARTY zbiera różne informacje o swoich klientach i gościach, gdy są one A.C. PARTY przekazywane, gdy użytkownicy korzystają z usług A.C. PARTY lub gdy A.C. PARTY pozyskuje je z innego źródła. Zbierane dane można przyporządkować do następujących kategorii:

 

Dane identyfikacyjne Imię, nazwisko. Dodatkowo, dla osób dokonujących zamówień w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nazwa firmy oraz numer NIP. Dla osób dokonujących kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych dodatkowo zbierany być może alias (nick)
Dane kontaktowe Adres email, numer telefonu, adres zamieszkania i adres dostawy
Dane finansowe Numer rachunku bankowego, numer NIP

 

 1. C. PARTY nie gromadzi danych wrażliwych (danych specjalnej kategorii), w tym danych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, przekonania religijne, danych dotyczących życia seksualnego i orientacji, poglądów politycznych, informacji o zdrowiu i chorobach oraz danych biometrycznych i genetycznych.
 2. Jeśli dany użytkownik decyduje się nie udostępniać A.C. PARTY jakiś danych może to spowodować niemożność realizacji zamówienia przez A.C. PARTY. W przypadkach, w których prawo wymaga zgody jest ona dobrowolna. A.C. PARTY nie polega jednak wyłącznie na zgodzie użytkowników przetwarzając dane.

 

SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

 1. C. PARTY używa różnych metod gromadzenia danych, tj.:

 

Bezpośrednie interakcje Użytkownik przekazuje dane bezpośrednio A.C. PARTY. Przekazanie następuje wraz z zakupem (zawarciem umowy), kontaktem pocztą lub kontaktem telefonicznym oraz kontaktem za pośrednictwem mediów społecznościowych
Zbieramy w ten sposób Dane identyfikacyjne oraz Dane kontaktowe
Od osób trzecich Dane przekazywane są przez podmioty zewnętrzne względem A.C. PARTY (w tym, przez podmioty świadczące usługi śledzące, statystyczne itp.), o ile podmioty te posiadają podstawę prawną do przekazania. Podstawą tą jest zazwyczaj zgoda użytkownika.
Możemy w ten sposób pozyskiwać Dane finansowe (operatorzy płatności).

 

A.C. Party nie zbiera danych w sposób zautomatyzowany.

 

SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH

 1. Sposób wykorzystania danych przez A.C. PARTY uzależniony jest od tego, w jakim celu dane zostały przekazane lub pozyskane:

 

Gdy wykonujemy już zawartą umowę lub chcemy ją zawrzeć. Przykładowo, gdy użytkownik składa zamówienie
Gdy jest to uzasadnione interesami A.C. PARTY lub interesami osób trzecich, a interesy użytkownika nie są nadrzędne Przykładowo, gdy mamy uzasadnione podejrzenie wystąpienia oszustwa; gdy A.C. PARTY chce poinformować o nowych usługach
Gdy A.C. PARTY musi wykonać nałożony, prawny obowiązek Przykładowo, w celu rozliczeń podatkowych

 

Co do zasady jednak, A.C. PARTY wykorzystuje jednak dane do:

 1. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a w przypadku użytkowników, z którymi zawarto umowę – także do realizacji tej umowy (realizacja zamówienia);
 2. obsługi zapytań, wniosków i zleceń;
 3. działań marketingowych (marketing produktów własnych);
 4. celów analitycznych oraz by poprawić działanie stron internetowych i usług z nim związanych;
 5. celów rozwoju, naprawy lub testów różnych funkcjonalności;

 

PODSTAWIA PRAWNA ZBIERANIA DANYCH. RETENCJA

 1. C. PARTY może przetwarzać dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

 

Wykonanie umowy lub czynności przed jej zawarciem Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO

 

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe oraz Dane finansowe
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez A.C. PARTY , nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez A.C. PARTY działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata)

 

A.C. PARTY nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Dane kontaktowe
Newsletter Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

 

Dane przechowywane są do czasu wycofania zgody.

Dane kontaktowe
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

 

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi A.C. PARTY przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe oraz Dane finansowe
Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez A.C. PARTY , nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na skierowane pytania

Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez A.C. PARTY , nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata)

Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe oraz Dane finansowe
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona danych oraz zabezpieczenie przed wyłudzeniami Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez A.C. PARTY , nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata)

Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe oraz Dane finansowe

 

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Osobie, której dane dotyczą (użytkownik) przysługują następujące prawa:

 

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od A.C. PARTY dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie osoba, której dane przetwarzane są przez A.C. PARTY na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO) ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego osoba, której dane przetwarzane są przez A.C. PARTY , ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Prawo do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. A.C. PARTY w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

 

 1. Realizacja uprawnień osoby, które dane dotyczą następuje poprzez kontakt z A.C. Party w formie mailowej, na adres biuro@party.com.pl.

PROFILOWANIE

 1. C. PARTY nie dokonuje profilowania.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH

 1. Dane zbierane przez A.C. PARTY co do zasady nie są przekazywane podmiotom trzecim. A.C. PARTY może jednak:
 2. przekazywać dane osób, które zawarły z A.C. PARTY umowę (złożenie zamówienia) dostawcą oraz podwykonawcą;
 3. przekazywać dane osób, które skorzystały z usług A.C. PARTY podmiotom wspierającym A.C. PARTY w dostarczaniu usług, takim jak podmioty obsługujące płatności;
 4. przekazać dane organom ściągania, organom nadzorczym, podmiotom realizującym zadania publiczne lub innym, gdy obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.

Przekazanie danych zawsze musi nastąpić na podstawie przepisu prawa lub stosownej umowy (powierzenie przetwarzania danych osobowych).

 1. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, przy czym A.C. PARTY dba o to, by zapewnione były odpowiednie środki bezpieczeństwa. W szczególności A.C. PARTY zawiera odpowiednie umowy (standardowe klauzule umowne) w celu zabezpieczenia przesyłanych danych osobowych oraz dokonuje przekazywania danych do państw, dla których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedzi stopień ochrony.

 

COOKIES I ANALITYKA

 1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony internetowe (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta użytkownik).
 2. C. PARTY korzysta obecnie z następujących plików cookies:
 3. plików sesyjnych, które podtrzymują logowanie;
 4. plików operacyjnych, które umożliwiają dodawanie przedmiotów do koszyka czy realizację zamówień (np. woocommerce);
 5. plików odnotowujących zapoznanie się z komunikatem dotyczącym zbierania plików cookies.

Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania stron A.C. PARTY internetowych.

 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności stron internetowych.

 

Menu